A SUXESTIÓN DE PROPOSTA LEXISLATIVA SOBRE UNHA FUTURA LEI DE IDENTIDADE DE XÉNERO DE GALICIA PRESENTADA POR ALGUNHAS ENTIDADES LGTBI GALEGAS, NON É REPRESENTATIVA DE A TOTALIDADE DAS ENTIDADES TRANS E LGTBI DE A COMUNIDADE.

O 3 de febreiro de 2017 algunhas entidades Trans e LGTBI presentaron de forma unilateral en o Rexistro do Parlamento de Galicia o texto de unha suxestión lexislativa para ser revisada po los partidos políticos como proposta de unha futura Lei Galega de Identidade de Xénero.
Ante este feito gustaríanos aclarar varios puntos:
1. Que o texto presentado como proposta elaborouse sen a participación de todxs os colectivos de persoas Trans e LGTBI de Galicia, vetando explicitamente a participación nó mesmo a os colectivos de menores trans e as súas familias, de ámbito estatal, e con presenza en Galicia: Fundación Daniela e Chrysallis.

2. Que hai meses constituíuse unha mesa de traballo, conformada por parte das entidades Trans e LGTBI de Galicia, ca finalidade de preparar conxuntamente o texto de posición legal para unha futura Lei de Identidade de Xénero que presentar ós partidos políticos. Pero desgraciadamente o texto de proposta legal que estas entidades presentaron o día 3 de Febreiro non foi elaborado de forma participativa, se non redactado unilateralmente por parte dun só destes colectivos.
Esta entidade encargouse da súa redacción durante meses sen contar con os demais e o resto de entidades só tiveron coñecemento do mesmo 24 horas antes da presentación do texto publicamente.
Neste reducido tempo o resto de entidades tiveron que revisalo, e valorar a firma da súa adhesión ao mesmo sen compartir as présas por facelo desta forma.
Aínda que en repetidas ocasións desde a conformación desta mesa de traballo Fundación Daniela e Chrysallis solicitaron a súa inclusión na mesma, a súa participación foi vetada polo colectivo redactor do texto.

3. Os partidos políticos BNG E MAREA tiveron recentemente reunión con Fundación Daniela e tamén con Chrysallis nas que lles expuxemos as dificultades que ambas as entidades estabamos a experimentar na nosa participación na mesa de traballo, e o veto que sufriamos por parte dalgúns colectivos.
Ambos partidos comprometéronse con nos a garantir a nosa participación no proceso de elaboración de este texto e liquidar esta situación caciquesca.
Hoxe a nosa sorpresa foi maiúscula o saber que tanto BNG como MAREA estaban presentes na presentación de este texto de suxestión lexislativa, coñecendo perfectamente a existencia do veto á nosa participación e por tanto faltando de forma consciente a súa palabra de incluír a Fundación Daniela e Chrysallis na elaboración desta proposta lexislativa a valorar polos partidos políticos.
4. Algúns dos colectivos Trans e LGTBI que formaban parte desde o inicio da mesa de traballo que se conformou para a elaboración desta proposta lexislativa de Lei Galega de Identidade de Xénero tampouco asistiron hoxe á devandita presentación pública. Facíano alegando que non tiveron tempo para a revisión do texto legal proposto por o colectivo trans que o presentou unilateralmente e que ademais están en contra do veto realizado contra Fundación Daniela e Chrysallis na súa participación.
Por todo o anteriormente exposto, cremos que a presentación de unha proposta legal tan importante como unha suxestión lexislativa para ser revisada polos partidos políticos como proposta de unha futura Lei Galega de Identidade de Xénero, debería de contar con a participación activa de todxs as asociacións trans e LGTBI que actúan na Comunidade Autónoma e evidentemente sen veto algún para a participación de ningún colectivo. Especialmente cando estes colectivos traballan especificamente con nenos, nenas, adolescentes e mozos trans e as súas familias na rexión, e ademais teñen unha ampla experiencia na elaboración de textos legais similares a este noutras comunidades autónomas.
Así que nos gustaría manifestar publicamente que o texto presentado, ao non ser un traballo colaborativo en que lle permitira a participación de todxs os colectivos trans e LGTBI de a rexión e no que ademais se vetou a certas entidades, non é un texto representativo do movemento activista trans e LGTBI de Galicia.
Esperamos que esta situación se solvente coa maior rapidez posible para que canto antes en Galicia podamos ter un proxecto de Lei de Identidade de xénero que realmente recolla a totalidade das voces das persoas trans da Comunidade, e que ademais cumpra cas promesas dos partidos políticos que se comprometeron na participación de TODXS no mesmo, xa que actualmente non é así.
Asinado:
Fundación Daniela.

LA SUGERENCIA DE PROPUESTA LEGISLATIVA SOBRE UNA FUTURA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE GALICIA PRESENTADA POR ALGUNAS ENTIDADES LGTBI GALLEGAS, NO ES REPRESENTATIVA DE LA TOTALIDAD DE LAS ENTIDADES TRANS Y LGTBI DE LA COMUNIDAD.

EL 3 de febrero de 2017 algunas entidades Trans y LGTBI presentaron de forma unilateral en el Registro del Parlamento de Galicia el texto de una sugerencia legislativa para ser revisada por los partidos políticos como propuesta de una futura Ley Gallega de Identidad de Género.

Ante este hecho nos gustaría aclarar varios puntos:

1. Que el texto presentado como propuesta se ha elaborado sin la participación de todxs los colectivos de personas Trans y LGTBI de Galicia, vetando explícitamente en la participación en el mismo a los colectivos de menores trans y sus familias, de ámbito estatal, y con presencia en Galicia: Fundación Daniela y Chrysallis.

2. Que hace meses se constituyó una mesa de trabajo, conformada por parte de las entidades Trans y LGTBI de Galicia, con la finalidad de preparar conjuntamente el texto de proposición legal para una futura Ley de Identidad de Género que presentar a los partidos políticos.
Pero desgraciadamente el texto de propuesta legal que estas entidades han presentado el día 3 de Febrero no ha sido elaborado de forma participativa, si no redactado unilateralmente por parte uno sólo de estos colectivos.
Esta entidad se encargó de su redacción durante meses sin contar con los demás y el resto de entidades sólo tuvieron conocimiento del mismo 24 horas antes de la presentación del texto públicamente.
En este reducido tiempo el resto de entidades tuvieron que revisarlo, y valorar la firma de su adhesión al mismo sin compartir las prisas por hacerlo de esta forma.
Aunque en repetidas ocasiones desde la conformación de esta mesa de trabajo Fundación Daniela y Chrysallis solicitaron su inclusión en la misma, su participación fue vetada por el colectivo redactor del texto.

3. Los partidos políticos BNG Y MAREA tuvieron recientemente reuniones con Fundación Daniela y también con Chrysallis en las que les expusimos las dificultades que ambas entidades estábamos experimentando en nuestra participación en la mesa de trabajo, y el veto que sufríamos por parte de algunos colectivos.
Ambos partidos se comprometieron con nosotrxs a garantizar nuestra participación en el proceso de elaboración de este texto y solventar esta situación caciquesca.
Hoy nuestra sorpresa ha sido mayúscula al saber que tanto BNG como MAREA estaban presentes en la presentación de este texto de sugerencia legislativa, conociendo perfectamente la existencia del veto a nuestra participación y por tanto faltando de forma consciente a su palabra de incluir a Fundación Daniela y Chrysallis en la elaboración de esta propuesta legislativa a valorar por los partidos políticos.

4. Algunos de los colectivos Trans y LGTBI que formaban parte desde el inicio de la mesa de trabajo que se conformó para la elaboración de esta propuesta legislativa de Ley Gallega de Identidad de Género tampoco han asistido hoy a dicha presentación pública. Lo hacían alegando que no han tenido tiempo para la revisión del texto legal propuesto por el colectivo trans que lo presentó unilateralmente y que además están en contra del veto realizado contra Fundación Daniela y Chrysallis en su participación.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que la presentación de una propuesta legal tan importante como una sugerencia legislativa para ser revisada por los partidos políticos como propuesta de una futura Ley Gallega de Identidad de Género, debería contar con la participación activa de todxs lxs asociaciones trans y LGTBI que actúan en la Comunidad Autónoma y evidentemente sin veto alguno para la participación ella de ningún colectivo. Especialmente cuando estos colectivos trabajan específicamente con niñxs, adolescentes y jóvenes trans y sus familias en la región, y además tienen una amplia experiencia en la elaboración de textos legales similares a este en otras comunidades autónomas.

Así que nos gustaría manifestar públicamente que el texto presentado, al no haber sido un trabajo colaborativo en que le haya permitido la participación de todxs los colectivos trans y LGTBI gallegos y en el que además se ha vetado a ciertas entidades, no es un texto representativo del movimiento activista trans y LGTBI de Galicia.

Esperamos que esta situación se solvente con la mayor rapidez posible para que cuanto antes en Galicia podamos tener un proyecto de Ley de Identidad de género que realmente recoja la totalidad de las voces de las personas trans de la Comunidad, y que además cumpla con las promesas de los partidos políticos que se comprometieron en la participación de TODXS en el mismo, ya que actualmente no es así.

Firmado:
Fundación Daniela

icono3


Recent Comments

0 comments

 
Leave Comment

Published by

Fundación Daniela

4 feb 2017

Categories
Subscribe
He leído y acepto la Política de Privacidad.

Similar Posts